مثل چمران بمیرید

تعلیم بگیرید از این حوادثى که در دنیا واقع مى‏شود. شماها چند سال دیگر نیستید در این عالم، چمران هم نیست؛

چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛

ما و شما هم خواهیم رفت.

مثل چمران بمیرید

صحیفه امام، ج‏14، ص: 492

/ 0 نظر / 33 بازدید