اول کار، یا اول تربیت؟

کار عملی از هر عامل دیگری اگر سازنده‏تر نباشد نقشش درتربیت انسان کمتر نیست.

انسان اینطور فکر می‏کند که کار، اثر و معلول انسان‏است، پس انسان، مقدم برکار است. یعنی چگونگی انسان، مقدم بر چگونگی‏کار، و چگونگی کار، تابع چگونگیانسان است، و بنابراین تربیت بر کار مقدم است.

ولی این درست نیست. هم تربیتبر کار مقدم است و هم کاربر تربیت. یعنی این دو، هم علت یکدیگر هستند و هممعلول یکدیگر، هم‏انسان سازنده و خالق و آفریننده کار خودش است، و هم کار ونوع کار،خالق و آفریننده روح و چگونگی انسان است .

 * تعلیم و تربیت در اسلام شهید مطهری

/ 0 نظر / 4 بازدید